Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen de consument de koop op afstand kan herroepen die begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomen;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand met de ondernemer aangaat;
 • Dag: kalenderdag;
 • Herroeping: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Ondernemer: de Webwinkel die producten aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Maria Elisabeth Jacquelina Jacobs-van Gansewinkel, handelend onder de naam Memento aan jou (eenmanszaak), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53037545, gevestigd te 6004 VE Weert aan de Groenewoudlaan 4.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van Webwinkel.
 2. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien mogelijk geschiedt dat door afbeelding van de tekst van deze algemene voorwaarden op de website van de ondernemer met de verplichting voor de consument tot akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
 3. De ondernemer kan de algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument beschikbaar stellen, mits dat geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
 4. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
 5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de ondernemer te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van de consument, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
 6. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover de ondernemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de consument heeft bevestigd.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien het aanbod een geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het door de consument voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst langst elektronische weg tot stand is gekomen, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen;
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of een dienstenovereenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De bedenktijd begint te lopen op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen dan wel de overeenkomst met betrekking tot de dienst heeft gesloten.
 3. Wordt de bestelling in deelzendingen verstuurd dan begint de bedenktijd wanneer de consument de laatste deelzending heeft ontvangen.
 4. De consument heeft het recht op herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden.
 5. De consument heeft het recht op herroeping niet indien het product speciaal voor de consument is gemaakt.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping de ondernemer dit bedrag, vermeerderd met de aan de consument in rekening gebrachte kosten van verzending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, aan de consument terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs en betaling

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of, bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 4. De consument dient aan de betalingsverplichtingen te voldoen op de wijze als aangeboden door de Webwinkel op de site.

Artikel 9 – Conformiteit

9.1. De ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product of de verrichte dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. De ondernemer staat ervoor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

9.2. De ondernemer staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument door de ondernemer of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

Artikel 10 – Levering

10.1 Door de ondernemer opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 30 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgeleverd, dan ontvangt de consument daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst kosteloos ontbinden.

10.2 Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.

10.3 Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal de ondernemer zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. De consument heeft ook bij een vervangend product het recht op herroeping.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door de ondernemer geleverde producten blijven eigendom van de ondernemer tot dat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.

11.2. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 In geen geval kan de ondernemer aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen tussen consument en ondernemer. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

12.2 De aansprakelijkheid van de ondernemer is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst.

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

13.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstermijn vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument de ondernemer in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan de ondernemer een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product.

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Consument en ondernemer zullen te allen tijde bij geschillen in eerste instantie trachten in der minne tot een oplossing te komen.

14.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben en die niet in der minne worden geschikt, worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.

0